Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Algemene bepalingen (begripsaanduiding)
Dora Dora: Het bedrijf achter de website www.doradora.nl.
Platform: www.doradora.nl voor het vinden van particuliere hulpen voor diensten bij particulieren thuis.
De hulp: de hulpen die particulier door middel van de regeling dienstverlening aan huis hun diensten aanbieden.
Klant: De particulier die de diensten afneemt bij de particulieren hulp en daarbij gebruik maakt van de faciliterende dienst van Dora Dora.
Diensten: Schoonmaak, strijk-, tuin-, klus-, kookwerkzaamheden, (ouderen) buddy, dieren- en kinderoppas.
Regeling dienstverlening aan huis: De klant wordt uitdrukkelijk verwezen naar de informatie op de website over de regeling dienstverlening aan huis en wordt geacht zelf te beoordelen of de voorwaarden ook voor de klant van toepassing zijn. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze regeling komen voor de rekening en risico van de klant.

Diensten Dora Dora stelt de klant een platform beschikbaar voor het zoeken en boeken van een hulp, hier zijn geen kosten aan verbonden. De overeenkomst met betrekking tot de diensten wordt rechtstreeks door de klant met de geboekte hulp gesloten in het kader van de regeling dienstverlening aan huis. Dora Dora is in de overeenkomst voor de diensten tussen de klant en de hulp geen partij en treed slechts op als facilitator voor opdrachten van de klant. De hulp is geen werknemer van Dora Dora en Dora Dora bemiddelt niet voor werknemers voor het leveren van diensten. Dora Dora kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van de hulp.

Tarieven Het tarief die de klant moet betalen is vooraf aangegeven en bedraagt € 13,95 per uur, voor het versturen van de factuur per post wordt per factuur € 1,00 aan portokosten gerekend, voor een losse kennismaking  buiten de eerste afspraak word eenmalig €13,95 in rekening gebracht. Dora Dora kan niet zonder toestemming van de klant het met de klant afgesproken uur tarief verhogen. Het bovengenoemde is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals verhogingen in de BTW of het minimumloon.

Gebruik platform De klant dient zich te registeren en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden voor hij gebruik kan maken van het platform. De klant is verplicht correcte en volledige gegevens te verstrekken met betrekking tot identiteit, adres, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens. Wijzigingen van deze gegevens dienen onmiddellijk per email of post doorgegeven te worden aan Dora Dora. De klant dient via het platform een boekingsaanvraag te doen. Dora Dora beheert het platform en neemt via het platform boekingsaanvragen in ontvangst en stuurt deze door aan de hulp. Dora Dora neemt na (geautomatiseerde) selectie van een hulp die bereid is de gevraagde diensten te leveren namens de hulp de boekingsaanvraag van de klant aan. Dora Dora informeert de klant daarover per email en bevestigt de boekingsaanvraag. Met deze bevestiging wordt de overeenkomst inzake de diensten tussen de klant en hulp gesloten. Dora Dora is niet verplicht ervoor te zorgen dat een boekingsaanvraag door de hulp wordt aanvaard. Boekingen kunnen gemaakt worden op eenmalige, tweewekelijks en wekelijkse basis. Dora Dora doet alles om verstoringen van het gebruik van het platform, zoals verbindingsonderbrekingen of verstoringen te voorkomen voor zover dit technisch mogelijk is. Dora Dora heeft het recht om gebruiksmogelijkheden tijdelijk te beperken om het platform te onderhouden of verder te ontwikkelen.

Annuleren, verzetten of stopzetten Omboekingen, verzetten van afspraken, ziekte en vakantie dient de klant samen met de particuliere hulp af te stemmen. Annuleringen van de eerste afspraak worden door Dora Dora verwerkt. Indien de klant de boeking annuleert, informeert Dora Dora de hulp hier onmiddellijk over. De klant kan tot 48 uur van tevoren de geaccepteerde boekingsaanvraag kosteloos annuleren. Tussen de 24 en 48 uur moet Dora Dora namens de hulp annuleringskosten ter hoogte van 1 keer het uurtarief (€ 13,95) in rekening brengen. Indien de annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de diensten wordt geannuleerd, worden er namens de hulp annuleringskosten ter hoogte van de volledige prijs van de geboekte dienst in rekening brengen. Annuleringen door de klant direct aan de hulp zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd. De gebruiksovereenkomst begint na de bevestiging van de hulp en is voor onbepaalde tijd. De gebruiksovereenkomst kan te allen tijde door beide partijen per direct worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden (email of brief aan Dora Dora is voldoende).

Betaling Alle betalingen van de klant aan de hulp voor de vergoeding van de diensten verlopen via Dora Dora. Dora Dora stuurt betalingen van de klant aan de hulp door en stelt facturen op in de naam van de hulp. De klant krijgt aan het begin van de volgende maand een factuur toegestuurd die de klant per automatische incasso of bankoverschrijving dient te betalen. Indien de factuur verzonden is, is de betalingstermijn maximaal 7 dagen vanaf de factuurdatum.

Niet tijdige betalingen. De klant is in verzuim indien de betalingstermijn van 7 dagen is verstreken en de klant nog niet aan de betalingsplicht heeft voldaan. Dora Dora zal u een betalingsherinnering sturen met een aanvullende betalingstermijn van 7 dagen. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, wordt er overgegaan tot incassomaatregelingen. De hiervoor gemaakte kosten zijn voor de rekening van de klant.

Garantie Het kan voorkomen dat de klant geen klik heeft met de hulp, de klant toch niet tevreden is over de werkzaamheden of dat de hulp stopt. Dora Dora zal dan de aanvraag doorsturen aan andere hulpen bij de klant in de omgeving. Hieraan zitten geen extra kosten verbonden.

Aansprakelijkheid De klant is verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. Mocht het zo zijn dat de hulp toch schade oploopt ondanks de klant zijn voorzorgsmaatregelen, dan kan de klant dit aangeven bij zijn aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast kan het voorkomen dat de hulp per ongeluk interieur of andere eigendommen van de klant beschadigt. Dit valt onder de aansprakelijkheid van de klant en kan de klant vaak aangeven bij zijn inboedelverzekering. De klant heeft niet het recht een vergoeding te eisen van de hulp voor de aangebrachte schade. Dora Dora is niet verplicht ondersteuning te bieden bij het afhandelen van schade. Dit dient de klant zelf op te lossen met de hulp. Dora Dora is niet aansprakelijk voor de uitvoering en nakoming van de dienstverleningsovereenkomst door de hulp en voor schade – ongeacht op welke rechtsgrond – die de klant eventueel lijdt door en/of bij de levering van de diensten. Dora Dora is niet aansprakelijke voor indirecte schade, gevolgschade en eventuele fouten op het platform of de website.

Beoordeling en klachten Na de eerste diensten ontvangt de klant een email van Dora Dora met een verzoek om de diensten te beoordelen. De klant kan de hulp beoordelen op werkzaamheden en communicatie, daarnaast is er een tekstveld om andere mededelingen te vermelden. Beoordelingen moeten zijn gebaseerd op aantoonbare feiten. Klachten kunnen via het contactformulier of per email aan Dora Dora gemeld worden. Dora Dora zal altijd proberen gegronde klachten netjes af te handelen.

Sleutel De klant kan zelf bepalen of hij/zij een sleutel van het huis aan de hulp geeft, dit is wel de verantwoordelijkheid van de klant. Wij adviseren de klant een sleutelcontract met de hulp te ondertekenen, een voorbeeld hiervan kun u hier vinden. Dora Dora kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van de hulp en is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade die hier toe kan lijden.

Concurrentiebeding Het is niet mogelijk om binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen de klant en de hulp, die via Dora Dora tot stand is gekomen of wanneer de hulp om wat voor reden dan ook door Dora Dora hulp aan huis van het platform word verwijderd, de diensten zonder toestemming in privé-sfeer aan te laten bieden door dezelfde hulp. Deze manier van werken zal bestraft worden met een boete van € 100,- per werkdag.

Privacy Dora Dora verzamelt, verwerkt en gebruikt de klant zijn persoonsgegevens voor het uitvoeren van de diensten en is in overeenstemming met de  AVG, zie privacybeleid. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden gaat de klant ermee akkoord dat zijn telefoonnummer en adresgegevens worden gedeeld met de particuliere hulp, zodat er eventueel contact opgenomen kan worden met de klant. De klant gaat ermee akkoord dat Dora Dora tijdens het gebruik van het platform per email of per post contact met hem opneemt wanneer wij vragen hebben met betrekking tot uw aanvraag of te informeren naar uw tevredenheid.

Tot slot Dora Dora behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden uiterlijk twee weken voordat ze van kracht gaan per email of post medegedeeld aan de klant.