Algemene voorwaarden voor dienstverleningsovereenkomst

Algemene bepalingen (begripsaanduiding)
Dora Dora: Het bedrijf achter de website www.doradora.nl.
Platform: www.doradora.nl voor het vinden van particuliere hulpen voor diensten bij particulieren thuis.
De hulp: De hulpen die particulier door middel van de regeling dienstverlening aan huis hun diensten aanbieden.
Klant: De particulier die de diensten afneemt bij de particuliere hulp en daarbij gebruik maakt van de faciliterende dienst van Dora Dora.
Diensten: Schoonmaak, strijk-, tuin-, klus-, kookwerkzaamheden, (ouderen) buddy, dieren- en kinderoppas.
Regeling dienstverlening aan huis: De klant wordt uitdrukkelijk verwezen naar de informatie op de website over de regeling dienstverlening aan huis en wordt geacht zelf te beoordelen of de voorwaarden ook voor de klant van toepassing is. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze regeling komen voor de rekening en risico van de klant.

Diensten Dora Dora stelt de klant een platform beschikbaar voor het zoeken en boeken van een hulp, hier zijn geen kosten aan verbonden. De overeenkomst met betrekking tot de diensten wordt rechtstreeks door de klant met de geboekte hulp gesloten in het kader van de regeling dienstverlening aan huis. Dora Dora is in de overeenkomst voor de diensten tussen de klant en de hulp geen partij en treed slechts op als facilitator voor opdrachten van de klant. De hulp is geen werknemer van Dora Dora en Dora Dora bemiddelt niet voor werknemers voor het leveren van diensten. Dora Dora kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van de hulp. Alle betaling van de klant aan de hulp voor de vergoeding van de diensten verlopen via Dora Dora. Dora Dora stuurt betalingen van de klant aan de hulp door en stelt facturen op in naam van de hulp.

Dienstverleningsovereenkomst De dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst tussen de klant en de hulp en komt tot stand wanneer de klant een boeking doet op www.doradora.nl en de hulp deze accepteert. In deze overeenkomst spreken de klant en hulp af dat zij een werk- en arbeidsverhouding hebben onder de toepassing van de regeling dienstverlening aan huis. De hulp komt met de klant overeen dat zij de werkzaamheden op de afgesproken datum en tijdstip zal uitvoeren. De klant komt met de hulp overeen dat hij/zij de betaling iedere maand netjes zal voldoen conform de voorwaarden van de regeling dienstverlening aan huis, waaronder 8% vakantietoeslag, ziekteverzuim en vergoeding voor wettelijke vakantiedagen. Na het plaatsen van een boeking door de klant en het accepteren van de boeking door de hulp zal de klant een afspraakbevestiging ontvangen met de gegevens van de hulp (telefoonnummer, emailadres en foto), de bevestiging zal tevens de algemene voorwaarden voor diensten geboekt via www.doradora.nl ontvangen. Wanneer de boeking niet geaccepteerd wordt door de hulp zal Dora Dora contact met de klant opnemen om samen te kijken naar een oplossing. Het accepteren of afwijzen van de boeking gebeurt in de regel binnen 24 uur.

Garantie: Het kan voorkomen dat de klant of hulp geen klik heeft of de klant of hulp niet tevreden is over de werkzaamheden. De klant en hulp hebben altijd het recht om de dienstverleningsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Dora Dora zal dan de aanvraag doorsturen aan andere hulpen bij de klant in de omgeving. Hieraan zitten geen extra kosten verbonden.

Afspraken: De werkzaamheden worden in samenspraak tussen de hulp en klant besproken en geaccepteerd. De klant dient zelf aan de hulp uit te leggen wat hij/zij wil en op welke manier dit dient te gebeuren. Eventuele aanwijzingen dienen door de klant aan de hulp zelf aangegeven te worden. De hulp en klant dienen zich aan deze afspraken en aanwijzingen te houden. De klant draagt er zorg voor dat alle voorbereidingen op overeengekomen tijdstippen voltooid zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de toegangsverlening tot de woning waar de hulp zal werken en het zorgen voor de benodigde schoonmaakmiddelen en spullen. Een afwijking van de vooraf overeengekomen duur en afspraak van de dienstverlening dienen de klant en hulp samen overeen te komen. Wijkt het daadwerkelijk aantal uren waarin is gewerkt af van het aantal uur dat geboekt is, dan geeft de hulp dit door aan Dora Dora. De minimale boekingsduur is 2 uur en het is niet mogelijk dit naar beneden af te stellen. Wordt er voor de eerste afspraak een aparte kennismaking afgesproken, dan mag de hulp hiervoor 1 uur in rekening brengen.

Als er na afronding van de werkzaamheden een eventuele tekortkoming in de nakoming van de werkzaamheden is kunt u dit melden aan de hulp en/of Dora Dora. Hebben de werkzaamheden gebrekkig plaatsgevonden, dan is de hulp tot correcte nakoming verplicht. Bij gegronde klachten dient de klant Dora Dora binnen 24 uur na het volbrengen van de werkzaamheden te informeren. Dora Dora zal een klacht onverwijld aan de hulp mededelen, voor zover de klant de hulp nog niet zelf over de klacht heeft ingelicht.

Sleutel De klant kan zelf bepalen of hij/zij een sleutel van het huis aan de hulp geeft, dit is wel de verantwoordelijkheid van de klant. De hulp zal openstaan om met de klant een sleutelcontract te ondertekenen, een voorbeeld hiervan kunt u hier vinden.

Facturen en betaling: Na voltooiing van de overeengekomen en geboekte werkzaamheden door de hulp is de klant verplicht de vergoeding hiervoor te betalen aan Dora Dora via een automatische incasso.

Dora Dora stuurt aan het begin van de volgende maand in naam van de hulp een factuur naar de klant, de klant dient deze uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum over te maken. Dora Dora neemt namens de hulp de betaling in ontvangst en zal deze in opdracht van de klant en conform de met de hulp gemaakte betaalafspraken op diens bankrekening doorbetalen. De (door)betaling van de klant aan de hulp vindt plaats na 72 uur.

Annuleren, verzetten of stopzetten Omboekingen, verzetten van afspraken, ziekte en vakantie dient de klant samen met de particuliere hulp af te stemmen. Annuleringen van de eerste afspraak worden door Dora Dora verwerkt. Indien de klant de boeking annuleert, informeert Dora Dora de hulp hier onmiddellijk over. De klant kan tot 48 uur van tevoren de geaccepteerde boekingsaanvraag kosteloos annuleren. Tussen de 24 en 48 uur moet Dora Dora namens de hulp annuleringskosten ter hoogte van 1 keer het uurtarief (€ 13,95) in rekening brengen. Indien de annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de diensten wordt geannuleerd worden er namens de  hulp annuleringskosten ter hoogte van de volledige prijs van de geboekte dienst in rekening gebracht. Annuleringen door de klant direct aan de hulp zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd. De gebruiksovereenkomst begint na de bevestiging van de hulp en is voor onbepaalde tijd. De gebruiksovereenkomst kan te allen tijde door beide partijen per direct worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden (email of brief aan dora dora is voldoende).

Aansprakelijkheid De hulp zal de door de klant geboekte werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldig te werk gaan. De klant is verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. Mocht het zo zijn dat de hulp toch schade oploopt ondanks de klant zijn voorzorgsmaatregelen, dan kan de klant dit aangeven bij zijn aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast kan het voorkomen dat de hulp per ongeluk interieur of andere eigendommen van de klant beschadigt. Dit valt onder de aansprakelijkheid van de klant en kan de klant vaak aangeven bij zijn inboedelverzekering. De klant heeft niet het recht een vergoeding te eisen aan de hulp voor de aangebrachte schade.